Nhận Thức Chung Về Tiêu Chuẩn Quốc Tế ISO/IEC 17025:2017


Tài liệu này thuộc bộ tài liệu đào tạo, hướng dẫn để xây dựng phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn đáp ứng được các yêu cầu về quản lý và năng lực kỹ thuật theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

Nơi ban hành: Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Viện đo lường Việt Nam

Nội dung tài liệu Nhận Thức Chung Về Tiêu Chuẩn Quốc Tế ISO/IEC 17025:2017:

Phần 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

2. Quá trình phát triển ISO/IEC 17025

3. Điểm mới trong phiên bản 2017

4. Các nguyên tắc quản lý chất lượng

5. Cấu trúc của ISO/IEC 17025:2017

6. Một số khái niệm

- Thử nghiệm

- Hiệu chuẩn

- Chứng nhận

- Công nhận

Phần 2. TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025:2017 – YÊU CẦU CHUNG VỀ NĂNG LỰC ĐỐI VỚI PHÒNG THỬ NGHIỆM VÀ HIỆU CHUẨN

1. Phạm vi ứng dụng

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ và định nghĩa

4. Yêu cầu chung

- Tính khách quan

- Bảo mật

5. Yêu cầu về cơ cấu

- Tư cách pháp nhân

- Người lãnh đạo/ quản lý

- Phạm vi hoạt động

- Trách nhiệm với các bên liên quan

- Các mối quan hệ tổ chức và thủ tục

- Quyền hạn và nguồn lực

6.Yêu cầu về nguồn lực

- Yêu cầu chung

- Nhân sự

- Cơ sở vật chất và điều kiện môi trường

- Thiết bị

- Liên kết chuẩn đo lường

- Sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp

7. Yêu cầu về quá trình

- Xem xét yêu cầu, đề ghị thầu và hợp đồng

- Lựa chọn, kiểm tra xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp

- Lấy mẫu

- Xử lý đối tượng thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn

- Hồ sơ kỹ thuật

- Đánh giá độ không đảm bảo đo

- Đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả

- Báo cáo kết quả

- Khiếu nại

- Công việc không phù hợp

- Kiểm soát dữ liệu – quản lý thông tin

8. Yêu cầu Hệ thống quản lý

- Các lựa chọn (lựa chọn A hoặc B)

- Tài liệu hệ thống quản lý

- Kiểm soát tài liệu hệ thống quản lý

- Kiểm soát hồ sơ

- Hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội

- Cải tiến

- Hành động khắc phục

- Đánh giá nội bộ

- Xem xét của lãnh đạo

Phần 3. CÁC YÊU CẦU BỔ SUNG KHI ÁP DỤNG ISO/IEC 17025:2017

1. Yêu cầu bổ sung để công nhận theo lĩnh vực

2. Yêu cầu bổ sung đối với phòng thử nghiệm xin công nhận ở Việt Nam

- Phòng thử nghiệm

- Phòng hiệu chuẩn

Vì lý do bản quyền nên chúng tôi không thể công khai link của tài liệu. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng tài liệu vui lòng soạn email theo mẫu sau:

Họ tên:

Đơn vị công tác/ trường học:

Điện thoại:

Nội dung: Xin tài liệu - Nhận Thức Chung Về Tiêu Chuẩn Quốc Tế ISO/IEC 17025:2017

Và gửi tới địa chỉ email: info@vintechme.com

Xin lỗi vì sự bất tiện này,

Đăng ký nhận tin