Nhận Thức Chung Về Tiêu Chuẩn Quốc Tế ISO/IEC 17025:2017

Nhận Thức Chung Về Tiêu Chuẩn Quốc Tế ISO/IEC 17025:2017

Tài liệu này thuộc bộ tài liệu đào tạo, hướng dẫn để xây dựng phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn đáp ứng được các yêu cầu về quản lý và năng lực kỹ thuật theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Nơi ban hành: Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Viện đo lường Việt Nam

Xem thêm
Hướng Dẫn Xây Dựng Tài Liệu Hệ Thống Quản Lý PTN Theo Tiêu Chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Hướng Dẫn Xây Dựng Tài Liệu Hệ Thống Quản Lý PTN Theo Tiêu Chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Tài liệu này thuộc bộ tài liệu đào tạo, hướng dẫn để xây dựng phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn đáp ứng được các yêu cầu về quản lý và năng lực kỹ thuật theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Nơi ban hành: Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Viện đo lường Việt Nam

Xem thêm
Hướng Dẫn Tính Toán và Thể Hiện Độ Không Đảm Bảo Đo

Hướng Dẫn Tính Toán và Thể Hiện Độ Không Đảm Bảo Đo

Tài liệu này thuộc bộ tài liệu đào tạo, hướng dẫn để xây dựng phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn đáp ứng được các yêu cầu về quản lý và năng lực kỹ thuật theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Nơi ban hành: Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Viện đo lường Việt Nam

Xem thêm
Giáo Trình Đào Tạo Lĩnh Vực Đo Lường Âm Thanh-Rung Động

Giáo Trình Đào Tạo Lĩnh Vực Đo Lường Âm Thanh-Rung Động

Tài liệu này thuộc bộ tài liệu đào tạo, hướng dẫn để xây dựng phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn đáp ứng được các yêu cầu về quản lý và năng lực kỹ thuật theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Nơi ban hành: Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Viện đo lường Việt Nam

Xem thêm
Giáo Trình Đào Tạo Kỹ Thuật Hiệu Chuẩn Phương Tiện Đo Mức Âm

Giáo Trình Đào Tạo Kỹ Thuật Hiệu Chuẩn Phương Tiện Đo Mức Âm

Tài liệu này thuộc bộ tài liệu đào tạo, hướng dẫn để xây dựng phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn đáp ứng được các yêu cầu về quản lý và năng lực kỹ thuật theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Nơi ban hành: Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Viện đo lường Việt Nam

Xem thêm
Giáo Trình Đào Tạo Đánh Giá Chất Lượng Nội Bộ Hệ Thống Quản Lý ISO/IEC 17025:2017

Giáo Trình Đào Tạo Đánh Giá Chất Lượng Nội Bộ Hệ Thống Quản Lý ISO/IEC 17025:2017

Tài liệu này thuộc bộ tài liệu đào tạo, hướng dẫn để xây dựng phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn đáp ứng được các yêu cầu về quản lý và năng lực kỹ thuật theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Nơi ban hành: Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Viện đo lường Việt Nam

Xem thêm
Đánh Giá Độ Không Đảm Bảo Đo Trong Đo Lường Thử Nghiệm

Đánh Giá Độ Không Đảm Bảo Đo Trong Đo Lường Thử Nghiệm

Tài liệu này thuộc bộ tài liệu đào tạo, hướng dẫn để xây dựng phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn đáp ứng được các yêu cầu về quản lý và năng lực kỹ thuật theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Nơi ban hành: Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Viện đo lường Việt Nam

Xem thêm
Bài Giảng Đo Lường Áp Dụng Trong ISO/IEC 17025

Bài Giảng Đo Lường Áp Dụng Trong ISO/IEC 17025

Tài liệu này thuộc bộ tài liệu đào tạo, hướng dẫn để xây dựng phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn đáp ứng được các yêu cầu về quản lý và năng lực kỹ thuật theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Nơi ban hành: Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Viện đo lường Việt Nam

Xem thêm

Đăng ký nhận tin