Hệ thống máy thử rung xóc kết hợp tủ nhiệt độ, độ ẩm Labtone
Hệ thống máy thử rung xóc kết hợp tủ nhiệt độ, độ ẩm Labtone
Máy thử nghiệm rung dạng cơ khí RV8000
Máy thử nghiệm rung dạng cơ khí RV8000